Форум військових геодизстів, топографів, картографів


  КАТАЛОГ АВСТРІЙСЬКИХ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

  Частка
  avatar
  Yevhen
  Admin

  Кількість повідомлень : 1150
  Дата реєстрації : 27.12.2014
  Вік : 63
  Звідки : Українець

  КАТАЛОГ АВСТРІЙСЬКИХ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

  Створювати по Yevhen на тему Нд Серп 20, 2017 6:29 pm

  Ростислав Сосса, Неоніла Падюка, Тарас Огородник

  КАТАЛОГ АВСТРІЙСЬКИХ ТОПОГРАФІЧНИХ
  КАРТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
  (1870–1918 рр.)

  У статті висвітлено історію формування у картографічних фондах
  Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника
  найповнішої в Україні колекції австрійських топографічних карт і
  особливості створення відповідного каталогу карт.
  Важливим джерелом для вивчення історичної географії та роз -
  витку картографування західноукраїнських земель (а в окре -
  мих випадках і всієї правобережної України) кінця ХVІІІ —
  початку ХХ ст. є австрійські топографічні карти. Завдяки високому рівню
  розвитку та організації австрійської військової картографії західно -
  українські землі (Галичина та Буковина), що у 1772–1918 рр. входили до
  складу Австрії (з 1804 р. — Австрійська імперія, з 1867 р. — Австро-
  Угорська монархія), неодноразово були покриті багатоаркушевими топо -
  графічними картами у різних масштабах. Точність і докладність зобра -
  ження на них географічної ситуації відповідала тогочасним достатньо
  високим вимогам в Австрії до виконання топографічних знімань, про -
  ведення картоукладальних й картовидавничих робіт. Топографічні карти
  використовувались не тільки військовим відомством, але й для госпо -
  дарських, наукових та адміністративних цілей, служили основою для
  створення різноманітних тематичних карт.
  Найповніша колекція австрійських топографічних карт в Україні
  зберігається у фонді кабінету картографії Львівської національної нау -
  кової бібліотеки ім. Василя Стефаника. Написання нашої статті обу -
  мовлене завершенням робіт зі створення каталогу «Австрійські топо -
  графічні карти українських земель (1870–1918 рр.) у фондах Львівської
  національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника». Актуальність
  видання каталогу визначається потребою використання австрійських
  топографічних карт для вивчення стану і змін гідрографії, рослинного
  покриву, населених пунктів, шляхів сполучення, адміністративно-тери -
  торіального устрою, топоніміки тощо. Публікація каталогу покращить
  поінформованість наукових інституцій і органів державного управління
  про покриття українських земель австрійськими топографічними кар -
  тами та їх наявність у бібліотеці.
  У каталозі подано топографічні карти масштабів 1:75 000 («Нова
  спеціальна карта Австро-Угорської монархії та приєднаних областей»),
  1:200 000 («Генеральна карта Середньої Європи»), 1:300 000 («Гене -
  ральна карта Центральної Європи») та 1:750 000 («Оглядова карта
  Середньої Європи»). До каталогу включено лише аркуші топографічних
  карт, які покривають українські етнічні території. Українські етнічні межі
  означеного періоду визначено з необхідною для таких цілей точністю за
  етнічними картами К. Черніґа1 (Czoernig), О. Ріттіха2, С. Томашівського3,
  Т.Д. Флоринського4.
  Як відомо, топографічним зніманням Австрії з військовою метою
  займалось спочатку Австрійське Генеральне квартирмейстерство, яке
  виконало у 1763–1785 рр. перше топографічне знімання (Йосифінське).
  У 1806 р. воно ж розпочало роботи на основі кадастрової тріангуляційної
  мережі з другого топографічного знімання (Францісканське), що були
  завершені вже Військово-географічним інститутом до 1869 р. Упродовж
  1869–1887 рр. на основі оновленої тріангуляційної мережі інститут
  проводить третє топографічне знімання (Франціскансько-Йосифінське).
  У результаті кожної такої зйомки територія австрійської держави разом
  з приєднаними краями була покрита топографічними картами 5.
  Високий розвиток військового топографічного знімання Австро-
  Угорщини у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. пов’язаний
  насамперед з успішною діяльністю Військово-географічного інституту.
  Кайзерівський і королівський військово-географічний інститут (K. u. K.
  Militärgeographische Institut) був заснований 7 січня 1839 р. у Відні
  шляхом об’єднання Військово-географічного інституту в Мілані
  (I. R. Istituto geografico militare) і Топографічно-літографічного закладу
  Генерального штабу армії Австрійської імперії. До 1888 р. інститут носив
  назву «K. K. Militärgeographisches Institut», після цього — «K. u. K.
  Militärgeographisches Institut». Він підпорядковувався шефові Генераль -
  ного штабу австрійської армії, а з 1913 р. — безпосередньо військовому
  міністерству.
  Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 р. Військово-географічний
  інститут у Відні було реорганізовано: з 1919 по 1921 рр. він був роз -
  ділений на Федеральне геодезичне управління Австрії і Картографічний
  інститут. Згодом в 1923 р. повноваження у сфері геодезії та топографії
  передали Федеральну відомству метрології і геодезії Австрії (BAfEuV).
  Після включення Австрії («аншлюс») у 1938 р. до складу Німецькогорейху
  Картографічний інститут був об’єднаний з BAfEuV в Hauptvermes -
  sungabteilung XIV in Wien, який проіснував до закінчення другої світової
  війни 1945 р.
  Значним досягненням австрійської військової картографії було ство -
  рення «Нової спеціальної карти Австро-Угорської монархії та
  приєднаних областей» масштабу 1:75 000. Як відомо, на основі другого
  Францісканського топографічного знімання, що виконували у масштабі
  1:28 800 (в 1 віденському дюймі — 400 махових сажнів), було укладено
  «Топографічну карту Австрійської монархії» масштабу 1:144 000 у
  проекції Кассіні-Сольднера, яку видавали упродовж 1810–1879 рр. Проте
  наприкінці 1860-х років ця карта (сьогодні відома як «стара спеціальна
  карта») уже не відповідала вимогам армії та економічного розвитку
  країни, які потребували точніших і докладніших карт. У 1868 р. було
  видано тимчасові, а в 1875 р. остаточні інструкції для наступного тре -
  тього топографічного знімання у масштабі 1:25 000 (а в околицях
  великих міст — у масштабі 1:12 500). За матеріалами зйомки масштабу
  1:25 000 у 1873-1889 рр. було створено «Нову спеціальну карту Австро-
  Угорської монархії та приєднаних областей» масштабу 1:75 000, яка
  називалась ще Генеральною штабною картою. Карти укладено у бага -
  тогранній проекції на еліпсоїді Бесселя, довгота від острова Ферро в
  Атлантичному океані. Елементи географічної основи відображені від -
  повідно до інструктивних вимог з належною точністю та докладністю.
  Зображення рельєфу окрім штрихів Леманна і відмивки (тіньовання)
  уперше в топографічному картографуванні в Австрії було показано гори -
  зонталями з висотою перерізу 50 м на рівнинній території та 100 м — у
  гірських районах. Назви окремих аркушів спочатку означали комбінацію
  арабських і римських цифр (нумерація зон і колон), але після 1910 р. було
  прийнято нове (чотирьохцифрове) позначення. Карту розмножували у
  Військово-географічному інституті способом мідериту6.
  У фонді кабінету картографії зберігається біля 2100 примірників ар -
  кушів «Нової спеціальна карта Австро-Угорської монархії та приєд наних
  областей», 1066 з яких припадає на територію українських етнічних
  земель. Станом на 1916 р. територію українських земель було відоб -
  ражено на 209 аркушах (у кабінеті картографії зберігається 173). Крім
  Галичини, Буковини й Угорської Руси, що перебували у складі Австро-
  Угорської монархії, виготовлено також аркуші на території, що належали
  до Російської імперії, сучасних Волинської, Рівненської (біль ша частина),
  Тернопільської, Хмельницької (більша частина), західної частини Він -
  ницької областей, Підляшшя, Холмщини, Берестейщини, Пінщини7
  .Аналіз записів у інвентарних книгах свідчить, що більшість аркушів
  «Спеціальної карти…» надійшли до фонду кабінету картографії про -
  тягом 1939–1949 рр. разом із картографічними збірками бібліотек
  Львова: Оссолінських, Наукового Товариства ім. Шевченка, Народного
  Дому та відділів концентрації і комплектування. Аналіз штампів на
  картах дає змогу прослідкувати, звідки, у свою чергу, надходили мапи
  до відділу концентрації та вищеназваних бібліотек.
  Зокрема, згідно записів у інвентарних книгах, з Бібліотеки Оссо -
  лінських до кабінету картографії надійшло 1280 примірників аркушів
  «Спеціальної карти…», 448 з яких охоплюють українські етнічні землі.
  Треба зазначити, що тільки на 1 примірнику є штамп бібліотеки Оссо -
  лінських.
  Оскільки на аркушах відсутні штампи Бібліотеки Оссолінських, ми не
  можемо стверджувати однозначно, що усі 1280 примірників походять
  саме з цієї бібліотеки, а не були перевезені до приміщення бібліотеки
  уже після приходу радянської влади у 1939 р. Однозначно тільки можна
  говорити, що з Бібліотеки Оссолінських походять 754 примірники пер -
  шого видання «Спеціальної карти…» за номером 1655, що зафіксовано
  в інвентарній книзі картографічної збірки Бібліотеки Оссолінських.
  Аналіз штампів на аркушах, що були накопичені у Бібліотеці Оссо -
  лінських, дав змогу встановити їх походження, зокрема на 62 при -
  мірниках є штампи К.к. Центральної комісії з охорони пам’яток, на
  1 примірнику — Поторицької Бібліотеки, на 4 примірниках — книгарні
  Д.Е. Фрідляйна у Кракові, на 2 примірниках — книгарні Ґ. Зейфарта і
  Чайковського у Львові, по 1 примірнику — книгарень М. Жиборського
  у Коломиї, С.А. Кжижановського у Кракові. Крім того, на двох при -
  мірниках є штампи військових підрозділів.
  З бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові надійшло
  до кабінету картографії 335 примірників аркушів «Спеціальної карти…»,
  277 з яких охоплюють українські етнічні землі.
  З бібліотеки Народного Дому та Музею Петрушевича надійшло до
  кабінету картографії 149 примірників аркушів «Спеціальної карти…»,
  102 з яких охоплюють українські етнічні землі.
  З відділів концентрації і комплектування бібліотеки надійшло до
  кабінету картографії 333 примірники аркушів «Спеціальної карти…»,
  228 з яких охоплюють українські етнічні землі.
  Аналіз штампів на аркушах, що надійшли з відділів концентрації та
  комплектування бібліотеки і охоплюють українські етнічні землі, дав
  змогу встановити їх походження. Так, 30 примірників походять зІнституту
  археології Львівського університету, 12 — з книгарні
  Г. Альтенберга у Львові (10 з яких мають одночасно штампи Інституту
  археології), 8 — з книгарні Ґубриновича і Шмідта у Львові (3 з яких
  мають одночасно штампи Інституту археології), 6 — з приватної
  бібліотеки уповноваженого будівничого у Львові Гіполіта Сливинського,
  5 — з Картографічного Бюро, 5 — з бібліотеки Львівського інженера-
  землевпорядника Юліана Квасневського, 4 — з Центральної Адмі -
  ністрації греко-католицької метрополії у Львові, по 2 примірники — з
  Акціонерного товариства «Атлас» та книгарні Е. Полонецького у Львові,
  по 1 примірнику — з кафедри містобудування Львівської політехніки,
  книгарні Е. Еберта у Кракові, з офіцерської бібліотеки К.к. саперного
  батальйону № 9 та ін.
  На більшості аркушів на територію України стоять штампи «сек -
  ретно». У 1949 р. у кабінеті картографії було організоване спеціальне
  приміщення для карт обмеженого користування8
  , де зберігались топо - графічні, військові та адміністративні мапи великих
  масштабів, в т.ч. аркуші «Спеціальної карти…».
  Кількість примірників кожного аркуша становить від 1 до 24. Най -
  більше примірників — 24 — припадає на один аркуш Zone 6 Kol. XXX
  Lemberg, по 18 примірників мають два аркуші Zone 5 Kol. XXIX Rawa
  Ruska і Zone 8 Kol. XXXI Rohatyn, 17 примірників — один аркуш Zone
  6 Kol. XXVIII Mosciska, по 16 примірників — два аркуші Zone 5 Kol.
  XXVII Jarosław, Zone 5 Kol. XXXII Brody, по 15 примірників — два
  аркуші Zone 9 XXX Bolechów і Zone 11 Kol. XXXI Nadwórna, по
  14 примірників мають 6 аркушів, по 13 примірників — 9, по 12 при -
  мірників — 9, по 11 примірників — 7, по 10 примірників — 12, по
  9 примірників — 9, по 8 примірників — 6, по 7 примірників — 9, по
  6 примірників — 4, по 5 примірників — 7, по 4 примірники — 8, по
  3 примірники — 11, по 2 примірники — 25, по 1 примірнику — 42.
  У колекції австрійських топографічних карт масштабу 1:75 000, що
  зберігається сьогодні у фонді кабінету картографії Львівської націо -
  нальної бібліотеки ім. Василя Стефаника, найбільше карт і їх перевидань
  припадає на українську територію Галичини, райони, що інтенсивно
  розвивались: будівництво нових доріг, залізниць тощо. Менша кількість
  видань покриває передгір’я Карпат та Карпатський регіон. По 1–3 при -
  мірники припадає на українські терени, що належали до Росії та Угор -
  ської корони.
  Для військових потреб гарнізонів з окремих аркушів «Спеціальної
  карти…» друкувались гарнізонні карти з позначенням у центрі аркуша
  населеного пункту, де розташовувався гарнізон. У кабінеті картографії
  зберігається 19 примірників таких карт, з яких 7 примірників походять з
  картографічної збірки бібліотеки Народного Дому, 5 — з Бібліотеки
  Оссолінських, 1 — з Бібліотеки НТШ.
  На основі аркушів карти масштабу 1:75 000 у тому ж масштабі
  друкувались також карти околиць великих міст («Umgebungskarte») з
  розташуванням міста у центрі аркуша. У фонді кабінету картографії
  зберігаються 13 примірників карт околиць Львова і 5 — Перемишля.
  Вони надійшли до кабінету картографії, зокрема, з картографічних збірок
  Бібліотек Львова: Оссолінських (6 примірників) і Народного дому
  (5 примірників).
  Для повноти інформації щодо наявності австрійських топографічних
  карт у фондах бібліотеки до каталогу включено також середньо мас -
  штабні топографічні карти. Ці карти представляють інтерес здебільшого
  для картографів.
  «Генеральна карта Середньої Європи (Generalkarte von Mittel -
  europa)» масштабу 1:200 000 нараховувала 265 аркушів, з яких
  48 аркушів охоплюють територію сучасної України та українських
  етнічних земель поза її кордонами. Карта створена на основі «Спеці -
  альної карти …» масштабу 1:75 000. Видання «Генеральної карти Серед -
  ньої Європи» розпочалось у 1887 р. згідно наказу Військово-геогра -
  фічного інституту у Відні від 1 липня 1879 р. у відповідності до
  розробленої у 1886 р. інструкції для її укладання. Укладання аркушу
  карти проводили на основі 8 аркушів «Спеціальної карти …». Назву
  номенклатурних аркушів визначали за осьовими меридіаном і паралеллю
  та назвою найбільшого населеного пункту («43º 50º Brody»). Карти
  надруковані у чотири фарби, неодноразово перевидавались, особливо
  напередодні та під час Першої світової війни у 1910-х роках. Карта
  охоплює територію на сході до 48º30´ (лінія Київ–Одеса).
  У фонді кабінету картографії зберігаються 218 примірників аркушів
  «Генеральної карти Середньої Європи» із зображенням українських
  земель. На аркушах цієї карти представлені українські землі, що входили
  до складу провінцій Австро-Угорської імперії: Королівства Галичини та
  Лодомерії, Буковини та Угорського королівства ( Закарпатська область),
  а також Російської імперії (Ґродненська, Мінська, Волинська, Подільська,
  Київська, Херсонська та Бессарабська губернії).
  Аркуші «Генеральної карти Середньої Європи» на територію укра -
  їнських земель, що зберігаються у фонді кабінету картографії, переважно
  передані з бібліотеки Наукового товариства імені Тараса Шевченка уЛьвові,
  решта — із бібліотек Народного Дому у Львові («Музей Петрушевича»),
  монастирської Чину Св. Василія Великого, «Студіону» та ін.
  У кабінеті картографії також зберігаються 57 аркушів «Генеральної
  карти Середньої Європи» (українські етнічні землі), що вийшли друком
  після розпаду Австро-Угорської імперії, зокрема в 1920-их–1966 рр.
  Абсолютна більшість із них була видана напередодні або в перші роки
  другої світової війни в серпні 1939–1940 рр. Усі вони надійшли із
  бібліотеки Олекси Горбача (1918–1997) — українського вченого-славіста,
  мовознавця, професора слов’янської філології університету Франкфурта-
  на-Майні і Українського вільного університету в Мюнхені.
  «Генеральна карта Центральної Європи (Generalkarte von
  Zentraleleuropa)» масштабу 1:300 000 складається із 207 аркушів, із них
  22 аркуші охоплюють частини території сучасної України та українських
  етнічних земель поза її кордонами. Середньомасштабна топографічна
  карта видана Військово-географічним інститутом у 1873–1878 рр. на
  основі похідних картографічних матеріалів другого топографічного зні -
  мання (перевидавалась до першої половини 1880-х років). Пізніше була
  замінена «Генеральною картою Середньої Європи» масштабу 1:200 000,
  укладеною за матеріалами третього топографічного знімання.
  Колекція «Генеральної карти Центральної Європи» у фондах Львів -
  ської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника невелика.
  До каталогу включено 16 примірників карти, які надійшли до бібліотеки
  із бібліотек Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові та
  Народного Дому у Львові.
  «Оглядова карта Середньої Європи (Übersichtskarte von Zentra -
  leleuropa)» масштабу 1:750 000 видана у 1882–1886 рр. спочатку на 45,
  а згодом — на 54 аркушах (передавалась до 1915 р.). Карта укладена
  Військово-географічним інститутом на основі «Генеральної карти Цент -
  ральної Європи» масштабу 1:300 000. На 10 аркушах цієї карти зоб -
  ражено територію українських земель. У збірці кабінету картографії
  зберігається всього 24 примірники карти, переважна більшість яких є
  примірниками першого видання і датуються 1882–1885 роками виходу у
  світ.
  Підготовлений каталог як довідково-бібліографічний посібник адре -
  со ваний науковцям, спеціалістам в галузі картографії, географії, історії,
  бібліотечним працівникам. У виданні будуть подані допоміжні покаж -
  чики (географічний, іменний), додатки та ілюстрації карт. Каталог
  «Австрійські топографічні карти українських земель (1870–1918 рр.) у
  фондах Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефа ника»
  слугуватиме важливим інформаційно-пошуковим матеріалом для
  наукових й архівних установ, органів державної влади, вищих навчаль -
  них закладах тощо.
  1 Czoernig K.F.v. Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie : in vier
  Blaettern / entworfen von Karl Freiherrn von Czoernig; herausgegeben von der
  Kaiserlich-koeniglichen Direction der Administrativen Statistik. — 1:864 000. —
  Wien: aus der Kaiserlich-koeniglichen Hof- und Staatsdruckerei, 1855.
  2 Риттих А.Ф. Этнографическая карта Европейской России / составил по
  поручению ИРГО действ. член онаго А.Ф. Риттих подъ наблюдением специ -
  альной коммисии из Вице-председателя ИРГО П.П. Семенова и членов:
  А.И. Артемьева … [и др.]. — 1:2 520 000, 60 верст в англ. дюйме. — СПб.:
  Картогр. заведение А.А. Ильина, 1875; Риттихъ А.Ф. Карта западных и южных
  славян / составил А.Ф. Риттих. — 60 верст в англ. дюйме. — СПб.: Картогр.
  заведение А.А. Ильина, [1885].
  3 Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси. — 1:300 000. — Санкт-
  Петербургъ, 1906.
  4 Флоринский Т.Д. Этнографическая карта западного славянства и Западной
  Руси / по новейшим данным составлена профессором Т.Д. Флоринским; испол -
  нена техником В.Л. Войцеховским; Издание С.-Петербургского Славянского
  Благотворительного Общества. — 40 верст в дюйме. — Киев: Лит. С.В. Куль -
  женко, 1911.
  5 Сосса Р.І. Історія картографування території України: Підручник для сту -
  дентів вищих навчальних закладів. — К.: Либідь, 2007. — 336 с.
  6 Сосса Р.І., Падюка Н.В. «Нова спеціальна карта Австро-Угорщини …»
  масштабу 1:75 000 на територію України: із зібрань Львівської національної
  бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України // Вісник геодезії та картографії. —
  2003. — № 3. — С. 48–50.
  7 Übersichtsblatt der Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie
  1:75 000 und der im Maßstabe 1:75 000 vorhandenen Auslandsblätter / K.u.k.
  Militärgeographisches Institut. Berichtigt bis 24.VIII.1916. — [Wien]: K.u.k.
  Militärgeographisches Institut, 1916.
  8 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника.
  Архів. — Опис 1, од. зб. 258, арк. 1.

   Cьогодні: Сб Лип 21, 2018 7:02 am